Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie panelového domu

9. 7. 2014

    Nejdříve něco málo o historii vzniku sídliště, pokud tak tuto ulici s deseti třináctipodlažními domy 

a pěti čtyřpodlažními domy můžeme nazvat.

 

osek1.jpg

  

Letecký snímek ukazuje, jak se podařilo architektům sladit novou výstavbu se stávající krajinou.
/panelový dům č. 647 je v horní části snímku sedmý zleva/

 

     Vše bylo odstartováno narůstajícím rozvojem hornictví po II. světové válce. Zejména potom 

v oblasti obce Hrdlovka. Nejdříve obci pomohlo obnovit život, ale také jí ho pomalu a nezadržitelně ukrajovalo. O úplné likvidaci Hrdlovky bylo rozhodnuto Krajským národním výborem v Ústí nad Labem

v roce 1969. Následně také bylo rozhodnuto, že pro obyvatele obce Hrdlovka bude vystavěno nové panelové sídliště v nedalekém Oseku. Byla vytypována lokalita na úpatí hory Stropník nad fotbalovým stadionem.

 

    Práce na výstavbě sídliště započaly již před rokem 1970. Z deníku Směr ze dne 18. srpna 1971

v článku nazvaném „Město Osek mění svou tvář“ se mimo jiné dozvídáme, že část vykáceného lesa

nad stadionem a dříví srovnané do metrů znamená, že ještě letos, tj. v roce 1971 po úpravě terénu,

dojde i k úpravě inženýrských sítí a příští rok na podzim už zde bude stát první třináctipodlažní panelák. Tak se také i stalo. První obyvatelé z obce Hrdlovka se stěhovali do prvního paneláku již v roce 1972.

 

  Panelový dům č. 647 byl dostaven v roce 1974 a zabydlovat se započal v březnu tohoto roku. Bylo rozhodnuto, že byty v tomto domě budou sloužit jako stabilizační pro pracovníky v hornictví.

To znamenalo, že byt byl přidělen tomu, kdo pracoval, anebo se zavázal smlouvou po určitou dobu pracovat na tamních šachtách. Z tohoto důvodu byl tento dům svěřen do majetku SHR - Doly Vítězného února k. p. Záluží u Litvínova. Správou byla nejdříve pověřena Domovní správa města Osek, okr. Teplice a později Provoz stavební výroby a údržby, HS bytové hospodářství, která trvala do roku 1999. Od 1. října 1999 do prosince 2006 se majitelem stala Mostecká uhelná společnost, a.s. a správa byla svěřena MUS – Uniservis, společnosti s.r.o., Bytové hospodářství, se sídlem v ulici Jaroslava Seiferta v Mostě, zastoupena Ing. Josefem Žampachem - jednatelem společnosti.

 

    Od ledna 2007 do 3. ledna 2008 byl majitelem panelového domu č. 647 MěÚ v Oseku a správou

nad domem byla pověřena společnost Služby města Oseka, s.r.o. Od března 2008 dosud je vlastníkem Bytové družstvo Horník Osek.

 

osek2-.jpg

  
 Snímky dokladují slova uvedená v deníku Směr z 18. srpna 1971 

 

 

    Cesta do tohoto stavu nebyla vůbec jednoduchá. Privatizace panelových domů v Oseku byla zahájena již v roce 1996, kdy zastupitelé města rozhodli o prodeji sedmi třináctipodlažních a pěti čtyřpodlažních panelových domů. Všechny uvedené domy odkoupila bytová družstva, jejichž členy jsou převážně nájemníci dotčených domů.

 

    Vzhledem k tomu, že náš panelák sloužil, respektive byty v něm, byly určeny jako stabilizační,
pro pracovníky v hornictví a majitelem byla do 1. října 2006 Mostecká uhelná, a.s., která zaměstnávala určitý počet pracovníků, neměla zájem se tohoto domu zbavit. I přes tlak již dřívějších nájemníků neuvažovala s privatizací nejen našeho domu, ale i dalších hornických bytů v celém regionu. Určitý zlom nastal na počátku roku 2005, kdy došlo ve vedení společnosti ke změnám.

 

   Již 9. května 2005 obdržel každý nájemce bytu doporučený dopis od majitele Doly - Úpravna Komořany, kde bylo sděleno, že dojde k prodeji našeho paneláku. Velké překvapení a zděšení bylo, že to mělo být za tržní hodnotu, což představovalo cenu přes deset milionů korun a cena bytu

se pohybovala okolo 250 tis. korun. Na základě této informace se zvedla vlna protestů v celém ústeckém regionu a dokonce v Mostě proběhla velká manifestace. Vláda vedená premiérem Jiřím Paroubkem

na tuto nespokojenost reagovala tak, že v květnu 2005 souhlasila s bezplatným převodem bytů, jež patřily státnímu podniku Doly - Úpravna Komořany na obce, které je následně mají nabídnout stávajícím nájemníkům. Dále bylo rozhodnuto, že lidé, kteří v těchto bytech bydlí, nemusí zaplatit tržní cenu, jak

se hrozilo, ale cenu nižší. Viz článek, vydaný v Severočeském deníku ze dne 18. května 2006 nazvaný, „Hornické byty získají obce“.

 

    Již 19. května 2005 na velkém sále restaurace Stropník proběhlo informativní shromáždění se zástupci vedení Doly - Úpravna Komořany a 70% nájemníků panelového domu 647.

 

 

osek3.jpg

 

 

     Zde bylo dohodnuto, že cena paneláku bude 10 % odhadní ceny, cca 1 900 000,- Kč, což nájemníky uklidnilo. Ještě všemu nebyl konec. Potom následovalo zasedání Zastupitelstva města Osek dne

8. prosince 2005, na kterém byl schválen bezúplatný převod našeho paneláku do majetku města. Jak již bylo uvedeno v úvodu, v majetku města to bylo od 1. ledna 2007 do 3. ledna 2008.

 

    Velmi bouřlivé bylo zasedání Městského zastupitelstva dne 7. prosince 2006, opět na sále restaurace Stropník, kterého se zúčastnilo velké množství našich nájemníků. Jedním z bodů programu bylo schválení prodeje včetně ceny panelového domu 647. I přes tlaky některých zastupitelů, aby prodej byl ještě pozastaven a nabídnut tomu, kdo dá víc, došlo k ostrým výměnám s některými zastupiteli

a nájemníky našeho domu. Na závěr byl prodej odsouhlasen a cena stanovena na částku 2 947 000,- Kč, což představuje v průměru 35-40 tisíc korun za byt.

 

    V tento okamžik nastala doba, kdy bylo nutné najít mezi nájemníky dohodu a začít vyjednávat

o prodeji. První informativní schůze se konala v úterý 15. května 2007 od 16.oo hod. v sušárně domu. Přítomno bylo okolo padesáti lidí. Svolání schůze a řízení se ujal pan Josef Walter. Na závěr této schůze došlo k dohodě, že se utvoří bytové družstvo. Nájemníci obdrželi přihlášky. Na požádání pana Waltera zůstalo po ukončení schůze několik nájemníků, kteří projevili zájem a pomohli založit bytové družstvo. Byli to Josef Walter, Mgr. Renata Převrátilová, páni Lisý, Bartoníček, Deus, Kalivoda a paní Walterová. Pan Walter oslovil paní Převrátilovou, Walterovou i pány Deuse a Kalivodu, aby s ním kandidovali

do představenstva bytového družstva.

 

     Ve čtvrtek 14. června 2007 se na velkém sále restaurace Stropník konala „Ustavující schůze bytového družstva“ pod dozorem pozvaného notáře. Schůze se zúčastnilo 66 nájemníků. Podmínky pro utvoření bytového družstva, které bylo pojmenováno“Bytové družstvo Horník Osek“, byly splněny po schválení „Stanov BD Horník Osek“ a zvolení představenstva, včetně revizní komise.

 

    Do prvního představenstva na dobu tří let byli jednohlasně zvoleni Josef Walter, Mgr. Renata Převrátilová, Vlasta Walterová, Josef Deus a Jiří Kalivoda. Do revizní komise Ing. Jiří Hlinka, Miroslav Horák a Petr Havlíček. Po skončení schůze se konalo první zasedání představenstva a členů revizní komise. Hlavním a jediným bodem byla volba předsedy a místopředsedy představenstva a předsedy revizní komise. Prvním předsedou „Bytového družstva Horník Osek“ byl zvolen pan Josef Walter

a místopředsedkyní Mgr. Renata Převrátilová. Předsedou Revizní komise byl zvolen Ing. Jiří Hlinka.

 

      Ustavením bytového družstva a zvolením jeho orgánů byl jen počátek velmi náročné práce, která je ještě před námi. Snad se nám podaří naplnit to, co by si každý nájemník přál, a to je slušné a bezpečné bydlení.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Zpracoval Jiří Kalivoda